Hälsa – Miljö – Säkerhet – Kvalitet

Tåga har lång och gedigen erfarenhet inom HMSQ. Vi har medverkat i flera av de större gruv- och industriprojekten i Malmfälten och har arbetat med såväl byggherrar som entreprenörer.

Hälsa

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, ger friskare personal och bättre lönsamhet. Arbetsmiljö ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta fysiska såväl som organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter.

Tåga hjälper företag med riskanalyser, upprättande av rutiner och utveckling av ledningssystem för att på ett strukturerat sätt hantera arbetsmiljön.

Hjul

Miljö

Hållbarhetsbegreppet handlar om systematiska arbetssätt kring områden som t ex miljö. Det innebär att undersöka, definiera, planera, utföra samt kontrollera och förbättra den aktuella verksamheten utifrån de specifika miljöaspekter som finns att ta hänsyn till.

Tåga stödjer företag med riskanalyser, upprättande av rutiner samt utveckling av ledningssystem för att på ett strukturerat sätt hantera miljöfrågorna.

 • Miljöinventering
 • Miljöronder
 • Provtagning
 • Miljökonsekvensbeskrivning, MKB
 • Kemikaliehantering

Säkerhet

Genom att arbeta proaktivt med riskhantering kan man identifiera osäkra arbetsmoment och vidta åtgärder redan innan olyckan har inträffat. Därav ställs det i bygg- och anläggningsprojekt krav på byggarbetsmiljösamordning för projektering, planering (BAS-P) och för utförandet (BAS-U).

Tåga har mångårig erfarenhet av operativt arbete med byggarbetsmiljösamordning i stora bygg- och anläggningsprojekt.

 • Samordning BAS-P och BAS-U
 • Skyddsronder
 • Riskanalyser
 • Tidplanering
 • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Kvalitet

Kvalitet handlar om att arbeta systematiskt och att ständigt söka förbättringsmöjligheter. Detta återspeglas i flertalet ledningsfilosofier, ledningssystem (t ex ISO9001), förbättringsprogram, metoder och verktyg som används i olika organisationer runt om i världen.

Tåga hjälper företag med planering, processförbättringar, utveckling av rutiner och arbetssätt samt tidplanering och uppföljning.

 • Systematik Internrevisioner (ISO)
 • Verksamhetsutveckling
 • Processer
 • Ständiga förbättringar

Kundfokus, struktur, systematik och helhetssyn är hörnstenarna i Tågas arbete inom alla affärsområden

72x72-vit