Tåga har erfarenhet inom organisationsutveckling och ledning inom en rad olika branscher och områden. Vi har haft olika typer av uppdrag inom bl a industri och turism.

STRATEGISK VERKSAMHETSPLANERING

För att nå långsiktig framgång med sitt företag behövs en tydlig strategisk plattorm som genomsyrar hela verksamheten.

För att ta fram den behandlas områden som affärsidé, vision, mission, värderingar samt mål och arbetet utmynnar i en verksamhetsplan.

Organisationsutveckling

Såväl nya som redan etablerade företag behöver se om sin organisation för att anpassa den efter företagets rådande omständigheter och behov.

Tåga är ditt stöd vid start av nytt företag eller vid etablering på ny ort. Vi upprättar och ser över kompetensutvecklingsplaner för att optimera personalens kompetens gentemot det behov ditt företag har.

  • Start-ups och nyetablering
  • Behovsanpassad organisation
  • Kompetensutveckling

PERSONLIGHETSANALYS – THOMAS™

Genom att låta personalen utföra ett test enligt THOMAS™ får man tillgång till analyser på både individ- och gruppnivå. Med detta resultat är det lättare att hitta den enskilda individens motivationsfaktorer och optimera gruppsammansättningar i företaget.

Testresultaten är också en parameter att använda vid framtagande av kompetensutvecklingsplaner.

thomas-logo

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Inför varje uppdrag görs en behovsanalys tillsammans med kunden. Denna behovsanalys visar en inledande inriktning och omfattning av uppdraget samt avgör vilken kompetens på Tåga som bäst motsvarar kundens behov.

En plan för uppdraget tas fram där omfattning, tidplan, resurser, förväntade leveranser och tillvägagångssätt beskrivs.

Genomförandet anpassas efter ditt företags förutsättningar och vid uppdragets slut gör vi en utvärdering tillsammans med er för att se om förväntat resultat uppnåtts på ett resurseffektivt sätt.

På Tåga har vi kompetens inom ett flertal områden som gör att vi kan ta ett helhetsgrepp på era organisationsutvecklings– och ledningsfrågor.

Våra tjänster inom detta segment går utmärkt att kombinera med våra tjänster inom HMSQ såväl som ekonomi.

Vi agerar utifrån den roll som passar uppdraget och kan vara projektledare, rådgivare, utförare såväl som utbildare.