Hälsa – Miljö – Säkerhet – Kvalitet

Tåga har lång och gedigen erfarenhet inom HMSQ. Vi har medverkat i flera av de större gruv- och industriprojekten i Malmfälten och har arbetat med såväl byggherrar som entreprenörer.

Hälsa

Systematiskt miljöarbete, SAM, ger friskare personal och bättre lönsamhet. Arbetsmiljö ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

 • Riskanalyser
 • Rutiner
 • Utveckling av ledningssystem
 • Implementering och uppföljning
Hjul

Miljö

Undersöka, definiera, planera, utföra samt kontrollera och förbättra den aktuella verksamheten utifrån de specifika miljöaspekter som finns att ta hänsyn till.

 • Riskbedömningar
 • Miljöronder
 • Provtagning
 • Miljöinventering
 • Kemikaliehantering

Säkerhet

Tåga har mångårig erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete med byggarbetsmiljösamordning i stora bygg- och anläggningsprojekt. Vi är med i BAS-P och BAS-U organisationer hos såväl byggherre som entreprenör.

Vi är proffs på KMA-samordning och projektkoordination. Tillsammans med våra konsulter når ni målet i ert projekt.

 • Samordning BAS-P och BAS-U
 • Skyddsronder
 • Riskanalyser
 • Tidsplanering
 • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Kvalitet

Kvalitet handlar om att arbeta systematiskt och att alltid söka förbättringsmöjligheter, i både det stora som i det lilla, i de dagliga arbetsuppgifterna och i hela eller delar av företaget. Ett väl genomarbetat arbetssätt sparar tid och pengar samt minskar risken för avvikelser mot förväntat resultat.

Tåga hjälper företag med planering, processförbättringar, utveckling av rutiner och arbetssätt samt uppföljning. Vi har erfarenhet inom organisationsutveckling och ledning inom en rad olika branscher och områden.

 • Systematik Internrevisioner (ISO)
 • Verksamhetsutveckling
 • Processer
 • Ständiga förbättringar
 • Uppdragsanpassade kvalitets- och miljödokument

Kundfokus, struktur, systematik och helhetssyn är hörnstenarna i Tågas arbete inom alla affärsområden

72x72-vit